Zavod za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije

Izradom ovog portala željeli smo prostorno-plansku dokumentaciju s područja cijele Požeško-slavonske županije, kao i druge relevantne materijale i djelatnosti Zavoda za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije, učiniti dostupnima široj stručnoj i civilnoj javnosti.

Namjera nam je da svim zainteresiranima ponudimo u svakom trenutku ažurne prostorno-planske informacije s područja Požeško-slavonske županije te osiguramo mjesto na kojem bi pronašli objedinjene sve prikupljene podataka o postojećem stanju i korištenju prostora, prostornim planovima koji su na snazi, odnosno koji su prostorni planovi u tijeku izrade i u fazi donošenja, kakva je namjena prostora / površina, kao i druge podatke o prostoru i urbanizmu u našoj Županiji.

O prostoru Republike Hrvatske vodi se informacijski sustav prostornog uređenja, a Zavod za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije, kao jedan od čimbenika, sudjeluje u izradi, vođenju i upravljanju informacijskog sustava o prostorno-planskoj dokumentaciji u okviru svojih ovlasti za nivo Požeško slavonske županije i to na više razina, počevši od Prostornog plana Požeško-slavonske županije (PPŽ), preko Prostornih planova uređenja Gradova i Općina (PPUG/O), Generalnog urbanističkog plana (GUP) i Urbanističkih planova uređenja (UPU). To je ujedno i zakonska obveza koja proizlazi iz članaka 31. – 35. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), a sukladno kojima su zavodi za prostorno uređenje podatke značajne za prostorno uređenje s kojima raspolažu dužni učiniti dostupnima putem informacijskog sustava.

No Zavod je otišao i korak dalje te je ovom stranicom navedene podatke učinio i lokalno dostupnima i preglednima na zasebnoj razini u okviru ovog portala.

Informacijski portal www.zpu-psz.hr prvenstveno je namijenjen građanima Požeško-slavonske županije ali i građanima RH, stručnim osobama iz oblasti urbanizma, arhitekture i građevinarstva, potencijalnim investitorima te općinskim, gradskim i županijskim službama.

Na ovim stranicama možete pronaći i ostale novosti i relevantne podatke o Zavodu za prostorno uređenje, njegovom radu, projektima te stanju u prostoru.

Novosti

OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI

OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI

 Temeljem clanka 96. stavka 3. i 4. Zakona o prostornom uredenju {,,Na rodne novine", br. 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19), te Zaključka nacelnika Općine Kaptol, KLASA:350-02/18- 01/03, URBROJ: 2177/ 05-02-19-55, od 05. prosinca 2019. godine, Jedinstveni Upravni odjel Općine Kaptol,…