Zavod za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije

OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA PAKRACA

Temeljem clanka 96. stavka 3. i 4. Zakona o prostornom uredenju ("Narodne novine", br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), te Zakljucka gradonacelnice Grada Pakraca, Klasa:350-01/19-01/8, Ur.broj: 2162-06/01-21-16, od 22. veljace 2021. godine, Jedinstveni Upravni odjel, Odsjek za graditeljstvo i komunalne djelatnosti Grada Pakraca, kao Nositelj izrade dokumenta prostornog uredenja za Grad Pakrac, objavljuje

 

                                                                       OBAVIJEST

                                     O JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA

                                        PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA PAKRACA

 

I.

1.  Gradonacelnica Grada Pakraca Zakljuckom, Klasa:350-01/19-01/8, Ur.broj: 2162- 06/01-21-17, od 22.veljaca 2021.godine, utvrdila je Prijedlog lzmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Grada Pakraca (u nastavku: Prijedlog lzmjena i dopuna Plana).

 

Objavljuje se javna rasprava o utvrdenom Prijedlogu lzmjena i dopuna Plana koja se sastoji od javnog uvida i javnog izlaganja.

 

2.    Ova obavijest objavit ce se u dnevnom tisku ("Glas Slavonije"), mrezrnm stranicama Ministarstva prostornog uredenja,graditeljstva i drzavne imovine te na mrez.nim stranicama Grada Pakraca.

 

3.  Posebna obavijest o javnoj raspravi dostavlja se javnopravnim tijelima odredenim posebnim propisima koja su dala iii trebala dati zahtjev za izradu Prijedloga lzmjena i dopuna Plana.

 

4.  Javna rasprava i javni uvid u Prijedlog lzmjena i dopuna Plana zapocinje 04. oz.ujka 2021. godine i trajat ce zakljucno s 19. ozujkom 2021. godine.

 

5.  Javni uvid u Prijedlog lzmjena i dopuna Plana, za vrijeme trajanja javne rasprave, moze se obaviti u vijecnici Grada Pakraca, Trg bana Josipa Jetacica 18, 34550 Pakrac, svakim radnim danom od 8,00 - 15 sati.

 

6.  Javno izlaganje o Prijedlogu lzmjena i dopuna Plana, a radi strucnog obrazlozenja izradivaca, organizira i provodi Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za graditeljstvo i komunalne djelatnosti s odgovornim voditeljem izradivaca Prijedloga lzmjena i dopuna Plana, javne ustanove Zavoda za prostorno uredenje Pozesko-slavonske z.upanije, a odrz.at ce se dana

09.   ozujka 2021. godine, u gradskoj vijecnici u ,,Kompleksu Jankovic", Trg bana Josipa Jelacica 2, s pocetkom u 11 sati, uz primjenu protuepidemijskih mjera propisanih odlukama, preporukama i nalozima nadleznih tijela. U koliko zbog pandemije dode do promjene mjesta iii nacina odrzavanja javnog izlaganja javnost ce biti pravovremeno obavijestena na mreznoj stranici Grada Pakraca.

7.  Za vrijeme trajanja javne rasprave svi zainteresirani:

 

-  imaju pravo pristupa na javni uvid u Prijedlog plana,

-  mogu postavljati pitanja tijekom javnog izlaganja o predlozenim rjesenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje,

-  mogu davati prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,

-  mogu nositelju izrade uputiti pisane prijedloge i primjedbe, dostavom istih u pisanom obliku (osobno u pisarnici Jedinstvenog upravnog odjela) iii putem paste preporuceno na adresu: Grad Pakrac, Trg bana Josipa Jelacica 18, 34550 Pakrac najkasnije do

19. ozujka 2021. godine.

 

Pisani prijedlozi i primjedbe, koji nisu dostavljeni u roku iii nisu citko napisanr , potpisani imenom i prezimenom, te adresom podnositelja, nece se uzeti u obzir pri pripremi lzvjesca o javnoj raspravi.

 

8.   Javnopravnim tijelima odredenim posebnim propisima, koja su dala iii su trebala dati zahtjeve za izradu Prijedloga lzmjena i dopuna Plana dostaviti će se posebna pisana

obavijest o javnoj raspravi, a ista mogu dostaviti svoja misljenja najkasnije do 19. oi:ujka 2021. godine u protivnom smatrat ce se da isti nemaju primjedbi.

 

9.  Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu, Odsjek za graditeljstvo i komunalne djelatnosti Grada Pakraca,Trg bana Josipa Jelacica 18, 34550 Pakrac, na broj telefona:034/313 191ili putem e-maila:marija.car@pakrac.hr.