Zavod za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije

OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI

Temeljem clanka 96. stavka 3. i 4. Zakona o prostornom uredenju {,,Na rodne novine", br. 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19), te Zakljucka nacelnika Opcine Kaptol, KLASA:350-02/18- 01/03, URBROJ: 2177/ 05-02-19-55, od 05. prosinca 2019. godine, Jedinstveni Upravni odjel Opcine Kaptol, kao Nositelj izrade dokumenta prostornog uredenja za Opcinu Kaptol, objavljuje

 

OBAVIJEST

O JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU II. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE KAPTOL

 

 Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Opcine Kaptol, Skolska 3, 34334 Kaptol, na broj telefona: 034/231-023 iii putem e-maila: info@opcina-kaptol.com

 

                               PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE  KAPTOL

                                                    II. IZMJENE I DOPUNE

                                                     -PRIJEDLOG PLANA-

Vezane fotografije

OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI