Zavod za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije

ODLUKA O PROVOĐENJU JAVNE RASPRAVE III ID PPŽ I SPUO

Strateska studija utjecaja na okolis III. Izmjena i dopuna Prostomog plana Pozesko-slavonske zupanije (u daljnjem tekstu: Strateska studija) i prijedlog III. Izmjena i dopuna Prostomog plana Pozesko-slavonske zupanije (u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune Prostornog plana) upucuje se na Javnu raspravu.

 

II.

Javna rasprava i javni uvid u trajanju od trideset (30) dana provodit ce se od 13. svibnja 2019. godine do

12.  lipnja 2019. godine.

 

III.

Javni uvid u Stratesku studiju i Izmjene i dopune Prostomog plana moze se obaviti u razdoblju trajanja javne rasprave, svakim radnim danom od 8:00-14:00 sati, u sluzbenim prostorijama Pozesko-slavonske zupanije, .Zupanijska 7, 34 000 Pozega.

 

IV.

Javnu raspravu Strateske studije i Izmjena i dopuna Prostornog plana koordinira i provodi Upravni odjel za gospodarstvo i graditeljstvo Pozesko-slavonske zupanije.

 

V.

Javno izlaganje o Strateskoj studiji i Izmjenama i dopunama Prostornog plana odrzat ce se 20.

svibnja 2019. godine, s pocetkom u 12:00 sati u Velikoj vijecnici Pozesko-slavonske zupanije, Zupanijska 7, 34 000 Pozega.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.

Strateska studija i Izmjene i dopune Prostomog plana bit ce s danom pocetka javne rasprave dostupni i na sluzbenim web stranicama Pozesko-slavonske zupanije (www.pszupanija.hr). Za vrijeme trajanja javne rasprave,misljenja, prijedlozi i primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti mogu se upisati u knjigu/biljeznicu primjedbi koja ce biti izlozena na mjestu javnog uvida ili dostaviti u pisanom obliku, u tijeku roka predvidenog za javnu raspravu, a zakljucno sa zadnjim danom javne rasprave, na adresu: Pozesko-slavonska zupanija,Upravni odjel za gospodarstvo i graditeljstvo, Zupanijska 7, Pozega. Primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u roku i nisu citko napisani nece se uzeti u obzir u pripremi lzvjesca o javnoj raspravi.

 

VII.

Istodobno sa stavljanjem na javnu raspravu, nadlezno tijelo Stratesku studiju i Izmjene i dopune Prostomog plana dostavlja i na misljenje tijelima i osobama sukladno Zakonu i Uredbi o strateskoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okolis (Narodne novine, broj 3/17).

 

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donosenja.

 

                                              

Vezane fotografije

ODLUKA O PROVOĐENJU JAVNE RASPRAVE III ID PPŽ I SPUO