Zavod za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije

Ostvarivanje prava na pristup informacijama

Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 172/03 i 144/10) uređeno je pravo na pristup informacijama koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela javne vlasti sukladno Popisu tijela javne vlasti koji u Narodnim novinama objavljuje Vlada Republike Hrvatske za svaku godinu. Navedeno pravo obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacija i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji odnosno da objavljuje informacije kojima raspolaže i bez posebnog zahtjeva. Korisnik prava na informaciju je svaka domaća ili strana fizička ili pravna osoba.

Pristup informaciji omogućuje se:

 1. pravodobnim objavljivanjem informacija na primjeren i dostupan način, odnosno na internetskim stranicama tijela javne vlasti ili u javnom glasilu, radi upoznavanja javnosti
 2. davanjem informacije korisniku koji je podnio zahtjev na jedan od sljedećih načina:
  • neposrednim davanjem informacije
  • davanjem informacije pisanim putem
  • uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju
  • dostavljanjem preslika dokumenta koji sadrži traženu informaciju
  • na drugi način koji je prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji

Korisnik može u zahtjevu naznačiti i način dobivanja informacije.

Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva. Ako se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati službeniku za informiranje.